Algemene voorwaarden

LEVERINGSVOORWAARDEN DOUGLASHOUT COMPANY CV
Algemeen
Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden van Douglashout Company CV akkoord gaat. Douglashout Company CV behoudt zich het recht voor om de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden te wijzigen. Voor een afgesloten koopovereenkomst gelden de voorwaarden zoals deze van toepassing waren op de dag van de op de factuur vermelde datum.
Natuurproduct
Douglashout is een natuurproduct. Zogenoemde kwasten, warrig draadverloop en noesten kunnen daardoor voorkomen. Door weersinvloeden zoals regen en zon kan Douglashout ongelijk verkleurd zijn en/of niet volledig recht. Douglashout valt in duurzaamheidsklasse III. Op de levensduur kan geen garantie gegeven worden. Grondcontact dient te allen tijden vermeden te worden. Balken en planken zijn standaard fijn bezaagd tenzij anders vermeld. Balken en planken kunnen voorzien zijn van (rood) gekleurde koppen. Artikel 1 – Definities
In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
 Douglashout Company CV De onderneming met de handelsnaam ” Douglashout Company CV “, gevestigd te Hedel.
 De website: De website Douglashoutcompany.nl van  Douglashout Company CV en alle onderliggende pagina’s, met uitdrukkelijk uitzondering van de op de website geplaatste ‘links’ naar andere websites.
 Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst waarbij, in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten tot en met het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand.
 Product: Het artikel of de artikelen die door het sluiten van de overeenkomst tussen Douglashout Company CV en de klant binnen een overeengekomen termijn aan de klant geleverd dient of dienen te worden, en waarvoor de klant de overeengekomen prijs dient te betalen.
 Klant: Een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Douglashout Company CV.
 Bedenktijd: De termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 Herroepingsrecht: De mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
Artikel 1A – Identiteit
Douglashout Company CV Veldweg 6a 5321 JE Hedel
Postadres: Veldweg 6a 5321 JE Hedel
Telefoonnummer: 073-689 76 92 E-mailadres: info@douglashout.company KvK-nummer: K.v.K. 66823064 Btw-identificatienummer: NL8567111822B01 Rekeningnummer/IBAN: NL25RABO0109207831
Artikel 2 – Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en/of offerte, evenals op iedere overeenkomst tussen Douglashout Company CV en de klant, alsmede de uitvoering van de overeenkomst.
1. Deze voorwaarden zijn niet van toepassing indien naar aanleiding van een aanbieding en/of offerte op andere wijze dan op afstand als bedoeld in boek 7, titel 1, afdeling 9A BW een overeenkomst tot stand komt; in dat geval gelden de voorwaarden als opgenomen/ behorende bij de niet op afstand gesloten overeenkomst.
Artikel 3 – Aanbiedingen offertes en bestellingen
1. Alle op de website getoonde aanbiedingen zijn geldig gedurende de periode dat deze op de website getoond worden, en het betreffende product door leverancier/producent geleverd kan worden. 2. De aanbiedingen/acties die op de site Douglashoutcompany.nl zijn opgenomen, zijn alleen geldig gedurende de tijd dat deze op de site vermeld staan. 3. Afbeeldingen, (technische) tekeningen, maten en gewichten van te leveren producten zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven op de website. Toch kan een artikel op details afwijken van de op de website getoonde foto’s. Douglashout Company CV is echter niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) fouten en/of afwijkingen daarin. De afbeeldingen zijn enkel en alleen illustratief van aard en hieraan kunnen daardoor geen rechten worden ontleend. 4. Alle genoemde lengtes in de prijslijst, offertes en website zijn gebaseerd op handelslengte, de werkelijke lengte kan langer zijn. 5. De prijzen in de genoemde aanbiedingen, offerten en/of bestellingen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeldt.
Artikel 4 – Overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant een bestelling heeft afgerond en Douglashout Company CV de klant per e-mail een orderbevestiging heeft gezonden.  2. Indien op verzoek van de klant door Douglashout Company CV een offerte is uitgebracht, komt de overeenkomst tot stand zodra de klant deze offerte per e-mail heeft geaccepteerd, en  Douglashout Company CV de klant per e-mail een orderbevestiging heeft gestuurd conform de door de klant geaccepteerde offerte. 3. Eerst na ontvangst door Douglashout Company CV van een door de klant voor akkoord getekende ontvangstbevestiging/offerte komt de overeenkomst tot stand. 4. Wat in lid 3 van dit artikel is bepaald, is eveneens volledig en onverkort van toepassing bij bestellingen en/of offerten betrekking hebbende op speciaal voor de klant te bestellen en/of op maat te maken producten, met andere woorden op alle producten die niet standaard geleverd kunnen worden, en evenmin als zodanig worden aangeboden. 5. Het recht tot ontbinding van de overeenkomst geldt niet voor producten die tot stand zijn gebracht in overeenstemming met de specificaties van de koper (maatwerk).
Artikel 5 – Levering
1. Bezorgkosten worden vastgesteld aan de hand van de grootte van de bestelling en afstand. 2. Douglashout Company CV zal zich inspannen om binnen de aangegeven termijnen te leveren. Echter de in de offerte of op de site genoemde/aangegeven levertermijnen gelden nimmer als fatale termijnen. Douglashout Company CV is niet aansprakelijk voor welke overschrijding van een levertermijn dan ook. 3. Tenzij sprake is van rechtstreekse levering, af magazijn, dat wil zeggen de klant haalt het producten en/of de producten zelf op, geschiedt levering op het overeengekomen afleveradres, waarbij Douglashout Company CV de wijze van verzending bepaalt. Voor leveringen in Nederland brengt Douglashout Company CV bezorgkosten in rekening. Deze zullen afhankelijk van de afstand en grootte van de bestelling worden vastgesteld. 4. Levering geschiedt uitsluitend aan de oprit of parkeerplaats, op de begane grond; eventueel verticaal transport dient door de klant zelf te worden verzorgd, en daarvoor draagt Douglashout Company CV geen enkele verantwoording. 5. Levering op de Waddeneilanden en België is ook mogelijk, hiervoor worden transportkosten berekend op aanvraag van de transporteur. Levering geschiedt uitsluitend aan de (eerste) voordeur, op de begane grond; eventueel verticaal transport dient door de klant zelf te worden verzorgd, en daarvoor draagt Douglashout Company CV geen enkele verantwoording. 6. Indien de klant niet aanwezig is op de afgesproken dag en het afgesproken tijdstip op het overeengekomen afleveradres, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk om te komen tot aflevering, word(en) het aangekochte product c.q. de aangekochte producten niet gelost. Het transport wordt dan opnieuw ingepland. De koopsom wordt daardoor vermeerderd met € 100,-  welke extra kosten contant dienen te worden voldaan voor aflevering.
Artikel 6 – Garantie
1. Op de door Douglashout Company CV geleverde producten wordt een garantie gegeven voor in beginsel de duur van 3 maanden. 2. Mocht echter door onze leveranciers c.q. fabrikant een kortere garantietermijn in acht worden genomen, geldt die kortere termijn als de tussen de klant en Douglashout Company CV overeengekomen garantietermijn. 3. De verplichtingen voortvloeiende uit de garantie strekken nooit verder dan waartoe de leverancier van Douglashout Company CV en/of de fabrikant van het product en/of de producten gehouden is ingevolge de door die leverancier en/of die fabrikant gehanteerde garantievoorwaarden. 4. Afwijkingen van het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens de geldende gebruikelijke normen, kunnen geen aanleiding vormen tot aanspraak uit hoofde van, noch leiden tot de plicht tot vervanging van het geleverde en/of schadevergoeding. 5. De klant verplicht zich kennis te nemen van de bijgeleverde garantievoorwaarden, en is zich ervan bewust dat hij zich verder kan informeren op de website van de leverancier/fabrikant van het product. 6. De klant zal nimmer een beroep kunnen doen op de garantie wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onjuiste montage, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Douglashout Company CV de klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product en/of de producten en/of dit product en/of deze producten hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product en/of de producten niet is/zijn bestemd.
Artikel 7 – Reclames
1. De klant dient bij levering van het product en/of de producten het dan geleverde te controleren op zichtbare gebreken, en/of het geleverde met de overeenkomst overeenstemt. 2. Reclames over zichtbare gebreken en/of niet-levering conform de orderbevestiging dienen op straffe van verval van recht uiterlijk binnen 48 uren na levering schriftelijk te geschieden. 3. In geval van tijdige reclamatie heeft de klant niet het recht haar betalingsverplichtingen op te schorten. 4. Alle reclames, van welke aard ook, kunnen slechts aanleiding geven tot vervanging van het geleverde, of, indien dit redelijkerwijs onmogelijk is, tot restitutie van de aankoopsom.
Artikel 8 – Betaling
1. Bestellen via Douglashoutcompany.nl Indien u via de site Douglashoutcompany.nl bestelt dient betaling van uw bestelling te geschieden per iDeal. Tijdens het bestelproces wordt u naar een externe website geleid van Rabobank Omnikassa om de betaling via iDeal te verrichten. Na betaling wordt de bestelling verder afgerond via Douglashoutcompany.nl. Nadat de bestelling en betaling is verricht zullen wij op korte termijn contact opnemen om een afspraak te maken voor het bezorgen van het bestelde materiaal. 2. Bestellen direct bij Douglashout Company Het is ook mogelijk om buiten de website om te bestellen. U kunt uw bestelling dan per telefoon, e-mail of via het contactformulier doorgeven. Betaling dient in dat geval te geschieden á contant bij levering of door middel van overboeking voor of tijdens levering. 3. Betalingsgegevens Onze betalingsgegevens zijn als volgt: Rekeningnummer/IBAN: NL25 RABO 0109 2078 31 t.n.v. Douglashout Company BTW nr:  NL856711822B01
Artikel 9 – Geschillen
1. Alle geschillen, ook die slechts als zodanig door een der partijen wordt ervaren, dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Douglashout Company CV. Douglashout Company CV staat het evenwel vrij om het geschil voor te leggen aan de ingevolge de Wet bevoegde rechter. 2. Op elke overeenkomst tussen Douglashout Company CV en de klant is bij uitsluiting van elk ander recht uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
Artikel 10 – Herroepingsrecht/Koop of afstand
1. Gedurende 7 werkdagen na ontvangst van het product en/of de producten heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden onder de verplichting het product en/of de producten terstond aan Douglashout Company CV terug te sturen. De klant ontvangt, afhankelijk van de staat waarin het product en/of de producten door Douglashout Company CV wordt ontvangen, het volledige aankoopbedrag of een percentage daarvan terug. De klant dient voorafgaand aan retourzending van het product en/of de producten daarvan melding te maken aan Douglashout Company CV en tevens te omschrijven om welk product en/of producten het handelt. 2. Indien de klant besluit het product en/of producten terug te sturen, zijn de kosten van het retour zenden voor rekening van de klant, Douglashout Company CV hoeft geen rembourszendingen te accepteren. Eventuele schade welke ontstaat tijdens het retour zenden is voor rekening en verantwoording van de klant. 3. Indien de klant besluit het product en/of producten terug te sturen, dient zij met behulp van foto materiaal duidelijk de klacht in beeld te brengen. Zonder duidelijk beeldmateriaal worden geen product en/of producten teruggenomen! 4. Voorts hoeft Douglashout Company CV uitsluitend retourzendingen van product en/of producten te accepteren indien: het product en/of de producten niet tot stand zijn gebracht in overeenstemming met specificaties van de koper , het product en/of de producten geheel compleet, in de originele verpakking en in originele staat zijn. Het product en/of de producten ongebruikt zijn , het product en/of de producten schoon zijn , het product en/of de producten niet ingebouwd is/zijn geweest dan wel op enigerlei wijze gemonteerd is en/of zijn geweest.
Artikel 11 – Aansprakelijkheid
1. Indien het door Douglashout Company CV geleverde product en/of geleverde producten gebrekkig is en/of zijn, is de aansprakelijkheid jegens klant beperkt tot het geen in deze voorwaarden onder het kopje “Garantie” is bepaald, met dien verstande dat de verplichting tot schadevergoeding, in alle gevallen, beperkt is tot maximaal het bedrag van de aankoopsom van het product dat tot schade heeft geleid. 2. Nimmer is Douglashout Company CV aansprakelijk voor schade ontstaan door een gebrek in de zin van de regeling Productaansprakelijkheid (boek 6, titel 3, afdeling 3 BW). 3. Evenmin is Douglashout Company CV aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik door de klant van het geleverde product en/of de geleverde producten.
Algemene Leveringsvoorwaarden Douglashout Company CV Versie Maart 2017